REGULAMIN I KODEKS

Regulamin Przyjęcia na Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zrzeszenia Słowian:

 

 1. Członkiem Zwyczajnym Zrzeszenia Słowian może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która wyraziła taką wolę, po zapoznaniu się ze Statutem Zrzeszenia Słowian, niniejszym Regulaminem Przyjęcia na Członków Zrzeszenia Słowian oraz Kodeksem Postępowania Członka Zrzeszenia Słowian, czyli z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.zrzeszenieslowian.org, a także przesłała Deklarację Członkowską Zrzeszenia Słowian drogą pocztową lub mailową na adres Zrzeszenia Słowian (w dalszym ciągu dokumentu nazywanego w skrócie – ZS).
 1. Członkiem Zwyczajnym może stać się Osoba Prawna reprezentowana przez osobę fizyczną. Członek Zwyczajny Osoba Prawna posiada jeden głos i te same prawa i obowiązki co każdy Członek Zwyczajny.
 1. Członkiem Nadzwyczajnym Zrzeszenia Słowian może zostać każda osoba, która ukończyła 15 lat, oraz wyraziła taką wolę, po zapoznaniu się ze Statutem Zrzeszenia Słowian oraz niniejszym Regulaminem Przyjęcia na Członków Zrzeszenia Słowian, wypełniając Deklarację Członkowską Zrzeszenia Słowian zamieszczoną na stronie internetowej www.zrzeszenieslowian.org, a także przesłała ją drogą pocztową lub mailową na adres Zrzeszenia Słowian.
 1. Członek Nadzwyczajny posiada w Zrzeszeniu Słowian prawa i obowiązki takie jak Członek Wspierający.
 1. Członek Nadzwyczajny nabywa pełnię praw w ZS, w trybie takim jak Członek Zwyczajny lub Wspierający, to jest z chwilą zatwierdzenia jego członkostwa przez Zarząd lub Radę ZS i dostarczenia mu Decyzji Zarządu/Rady o przyjęciu na Członka Nadzwyczajnego/Zwyczajnego/Wspierającego ZS, drogą pocztową lub mailową na wskazany przez niego w Deklaracji adres.
 1. Z chwilą nabycia pełnej zdolności do czynności prawnych automatycznie Członkostwo Nadzwyczajne zamienia się na członkostwo Zwyczajne ze wszystkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.
 1. Decyzja o przyjęciu na Członka ZS zapada w Zarządzie lub Radzie ZS w procedurze zgodnej ze Statutem ZS, w czasie 30 dni od wpłynięcia Deklaracji Członkowskiej, i jest przesyłana na wskazany w Deklaracji adres Członka niezwłocznie po jej podjęciu.
 1. Kandydat na Członka ZS nabywa praw i obowiązków Członka ZS w dacie złożenia Deklaracji Członkowskiej.
 1. Z chwilą złożenia Deklaracji Członkowskiej Zrzeszenia Słowian Kandydat na Członka ZS, a następnie Członek ZS, zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Zrzeszenia Słowian, w tym w szczególności do przestrzegania wartości, sposobu postępowania i zachowania Członka Zrzeszenia Słowian, określonych w Kodeksie Postępowania Członka Zrzeszenia Słowian, opisanym w niniejszym Regulaminie.

 

Kodeks Postępowania Członka Zrzeszenia Słowian

 

 1. Jako obywatel Polski będący Członkiem Zrzeszenia Słowian współzamieszkujący i czujący Słowiańszczyznę dołożę wszelkich starań dla zachowania jej integralności i ochrony dorobku ludów ją zamieszkujących.
 1. Dołożę wszelkich starań do realizacji wolności i prawa obywateli Polski i ludów Słowiańszczyzny do publicznego głoszenia ich poglądów za pomocą środków masowej komunikacji i społecznego przekazu.
 1. Będę zachowywać wszelkie przejawy poszanowania prawa do wolności i równości wobec ludzi współdzielących ze mną przestrzeń Słowiańszczyzny, bez tolerancji jednakże dla jakichkolwiek form pogwałcenia wolności i równości Słowian oraz zawłaszczania czy niszczenia Słowiańszczyzny.
 1. Starać się będę żyć z Przyrodą w jedności, dając przykład innym. Przyczyniać się będę do obrony Przyrody oraz jej zasobów. Będąc aktywnym ich strażnikiem, stwarzać będę miejsca ją wspomagające.
 1. Szczególną pieczą otaczać będę miejsca Pamięci naszych Przodków Słowian i miejsca święte dla Słowian. Będę działać na rzecz przestrzegania i poszanowania w pełni przyrodzonej integralności, charakteru i świętości tych miejsc. Wspierać będę działania ochrony artefaktów pozostałych po naszych Przodkach w Polsce i na świecie.
 1. Sam otaczając czcią dorobek i pamięć naszych Przodków, pogłębiać będę wiedzę i czucie w innych, doprowadzając w ten sposób do odradzania się i zachowania tej czci w społeczeństwie Polski i świata.
 1. Włączać się będę w organizowanie oraz uczestniczyć będę w wydarzeniach o charakterze słowiańskim. W szczególnie czynny sposób angażować się będę w prace i wydarzenia organizowane w ramach Zrzeszenia Słowian.
 1. Będę się starać żyć zgodnie z prawami naturalnymi/przyrodzonymi (równowaga pierwiastka męskiego i żeńskiego; duch, dusza i materia w jedności; itp).
 1. Dbać będę o każdą formę życia, o wszystkie istnienia współdzielące z człowiekiem miejsce na Matce Ziemi.
 1. Będę uznawać przyrodne (naturalne) sposoby lecznictwa i jego zastosowanie w medycynie konwencjonalnej.
 1. Będę przykładać wagę do edukacji otoczenia na temat znaczenia i pochodzenia rodzimych świąt, obrzędów i zwyczajów oraz innych przejawów rodzimej duchowości.
 1. Będę przeciwstawiać się szerzeniu fałszu o naszej rodzimej słowiańskiej duchowości, szczycić się będę naszą kulturą, duchowością i dorobkiem.
 1. Będę przeciwstawiać się szerzeniu fałszu o dziejach Polski i Polaków oraz Słowian i Słowiańszczyzny.
 1. Będę chronić nasz rodzimy język, rodzimą sztukę oraz rękodzieło, uświadamiać sobie i innym wartość słowa.
 1. Będę dążyć do polepszenia bytu współobywateli Polski i Słowiańszczyzny na wszelkich płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego.
 1. Będę występować i popierać inicjatywy występujące do organów Państwa Polskiego, które mają na celu poszerzanie zakresu praw i wolności Obywateli Polski oraz praw i wolności Człowieka, zgodnych z duchem niniejszego Kodeksu Członka Zrzeszenia Słowian.