STATUT

S T A T U T
Stowarzyszenia ZRZESZENIE SŁOWIAN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie ZRZESZENIE SŁOWIAN zwane dalej Zrzeszeniem posiada osobowość
prawną.

§ 2.
Nazwa Zrzeszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.
Siedziba Zrzeszenia znajduje się w miejscowości Sól w gminie Rajcza.

§ 4.
Zrzeszenia działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.
Zrzeszenie może tworzyć oddziały posiadające osobowość prawną.

§ 6.
Podstawową formą działalności jest praca społeczna członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.
Zrzeszenie posługuje się pieczęciami zatwierdzonymi przez Zarząd Zrzeszenia.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 8.
Celami Zrzeszenia są:
1) pielęgnowanie i rozwijanie tradycji dawnych Słowian, w szczególności poprzez krzewienie naukowej wiedzy o dziejach Słowian oraz szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji słowiańskiej,
2) jednoczenie działań ludzi pragnących badać i kultywować tradycje dawnych Słowian w celu ich reprezentacji,
3) kształtowanie takich stosunków społecznych, by w przestrzeni publicznej było miejsce do kultywowania spuścizny dziejowej dawnych Słowian jako ważnego elementu ciągłości historii,
4) dbałość o zachowanie miejsc kultu Słowian, w szczególności będących pomnikami przyrody,
5) działalność kulturalna, w tym rekonstrukcja obrzędów dawnych Słowian,
6) działalność sportowa, turystyczna i rekreacyjna.

§ 9.
Zrzeszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów, prowadzenie stron internetowych oraz innych form działalności edukacyjnej,
2) organizowanie koncertów, festiwali i innych form prezentacji artystycznej,
3) organizację i patronat nad obchodami słowiańskich świąt i obrzędów kultowych,
4) współpracę z wydawnictwami i inspirację autorów do zainteresowania się tematyką słowiańską,
5) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
6) działalność badawczą,
7) wykazywanie potrzeb, opracowywanie wniosków i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej,
8) inne działania zgodne z celami Zrzeszenia.

§ 10.
Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 11.
Zrzeszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz podejmuje działania:
1) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) wspieranie nauki, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, sportu oraz wypoczynku,
3) popularyzujące sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
4) promujące ekologię oraz ochronę przyrody,
5) upowszechniające ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
6) wspierające współpracę między społecznościami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.
Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia zostaje osoba wymieniona w ust. 1, która złoży Zarządowi pisemną deklarację o wstąpieniu do Zrzeszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą zatwierdzenia przez Zarząd Zrzeszenia, po uiszczeniu opłaty wpisowej.
3. Członkiem wspierającym Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową dla Zrzeszenia. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji. Członkowstwo to stwierdza Zarząd Zrzeszenia w drodze uchwały.
4. Członkiem honorowym Zrzeszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia na podstawie uchwały Zjazdu Członków Zrzeszenia.

§ 14.
Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 15.
1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
ze Zrzeszenia.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia śmierci członka, lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu.

§ 16.
1. Wykluczenie ze Zrzeszenia następuje w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Zrzeszenia,
w szczególności wskutek niepłacenia składek przez okres 2 lat,
2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Zrzeszenia.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Zrzeszenia. Wniosek o jej podjęcie może złożyć każdy członek Zrzeszenia. Uchwała może zostać także podjęta przez Zarząd z urzędu.
3. Jeżeli wykluczenie członka Zrzeszenia ma nastąpić wskutek nieuiszczania składek, Zarząd przed podjęciem uchwały o wykluczeniu pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta jeżeli w terminie dwóch miesięcy członek nie uiści zaległych składek, albo nie udzieli odpowiedzi na wezwanie.
4. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Rady Zrzeszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
5. Od uchwały odmawiającej wykluczenia podmiotowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Rady Zrzeszenia w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
6. Członek wykluczony ze Zrzeszenia może przystąpić do Zrzeszenia ponownie po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.

§ 17.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 członkowie Zrzeszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach i działalności Zrzeszenia,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Zrzeszenia,
3) poddawać ocenie działalność Zrzeszenia i jego organów,
4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Zrzeszenia.
2. Członkowie wspierający nie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Zrzeszenia. Członkowie ci mogą uczestniczyć w pracach władz Zrzeszenia z głosem doradczym.

§ 18.
1. Członkowie Zrzeszenia mają obowiązek:
1) przestrzegać statutu Zrzeszenia,
2) brać udział w pracach Zrzeszenia i realizować jego cele,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy członków honorowych i członków wspierających.

Rozdział IV
Organy Zrzeszenia

§ 19.
1. Organami Zrzeszenia są:
1) Zjazd Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna ,
2. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
3. Nie można łączyć funkcji w Radzie i Komisji Rewizyjnej oraz Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
4. Mandat członka Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Zrzeszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie mandat wygasa z dniem wyboru nowych władz. Z zastrzeżeniem paragrafu 28. punk 2.
5. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Zrzeszenia, na najbliższym Zjeździe Członków Zrzeszenia przeprowadza się wybory władz. Do czasu przeprowadzenia wyborów obowiązki Prezesa Zarządu pełni osoba wybrana przez Radę Zrzeszenia.
6. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Rady, członka Zarządu Zrzeszenia lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Zjeździe Członków Zrzeszenia przeprowadza się wybory uzupełniające.
7. Jeżeli:
1) liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej połowy osób,
2) liczba członków Rady spadnie w trakcie kadencji poniżej połowy osób,
3) wygasną mandaty wszystkich członków Komisji Rewizyjnej – w ciągu dwóch
miesięcy od zaistnienia tej sytuacji zwołuje się Zjazd Członków Zrzeszenia w celu
dokonania wyboru władz.
8. W wypadkach przewidzianych w ust. 5 i 7 kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio skróceniu.

§ 20.
1. Zwyczajny Zjazd Członków Zrzeszenia powinien być zwołany nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Powinien on się odbyć nie wcześniej niż 4 lata i 6 miesięcy i nie później niż 5 lat i 6 miesięcy od daty zakończenia obrad poprzedniego Zjazdu.
2. Zjazd Członków Zrzeszenia zwołuje Zarząd a w wypadku określonym w § 19 ust. 7 pkt 1 – Rada.
3. Podczas każdego zwyczajnego Zjazdu udziela się członkom Zarządu oraz Rady absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje. W wypadku nieudzielenia w toku kadencji absolutorium Prezesowi lub innym członkom Zarządu albo członkom Rady, stosuje się § 19 ust. 5 – 8.

§ 21.
1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Zrzeszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez:
1) Radę Zrzeszenia,
2) Komisję Rewizyjną,
3) nie mniej aniżeli 1/6 członków Zrzeszenia.
2. W przypadku określonym w § 19 ust. 7 pkt 1 Nadzwyczajny Zjazd Członków Zrzeszenia zwołuje Rada.

§ 22.
1. O terminie i miejscu Zjazdu Członków Zrzeszenia organ zwołujący powiadamia pisemnie na 8 tygodni przed jego terminem. Dopuszcza się możliwość powiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez organ zwołujący. W wypadku Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Zrzeszenia projekt porządku obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku o zwołanie tego Zjazdu.
3. W wypadku złożenia przed zwołaniem Zebrania Delegatów wniosku o zmianę Statutu Zrzeszenia, organ zwołujący Zjazd ujmuje ten wniosek w projekcie porządku obrad.

§ 23.
1. Uprawnionymi do udziału w Zjeździe Członków Zrzeszenia są wszyscy członkowie zwyczajni i członkowie honorowi z głosem stanowiącym oraz wszyscy członkowie wspierający z głosem doradczym.
2. Pracami Zjazdu kieruje Prezydium wybrane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków.

§ 24.
1. Zjazd Członków Zrzeszenia jest ważny, gdy uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania .
2. Z zastrzeżeniem paragrafu 49. uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
3. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli zażąda tego większość uczestników Zjazdu posiadających prawo głosowania.

4. W wypadku gdy na Zjeździe w pierwszym terminie nie będzie obecnych co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zjazd jest ważny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. Drugi termin ustala Przewodniczący Zjazdu i odbywa się on w pół godziny po pierwszym terminie, o którym mowa w ustępie 1.

 

§ 25.
1. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.
2. Projekt porządku obrad ustala organ zwołujący. Porządek ten przyjmowany jest przez uczestników Zjazdu w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów.
4. Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana w projekcie, o którym mowa w ust. 2.

§ 26.
Do kompetencji Zjazdu Członków Zrzeszenia należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków działania Zrzeszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór członków Rady, Prezesa Zrzeszenia i członków Zarządu
oraz członków Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem paragrafu 19. ustępu 4. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu wybiera się spośród pozostałych członków Zarządu. Jeżeli w trakcie trwania kadencji prezes, Wiceprezes, członek Zarządu bądź skarbnik zostanie odwołany lub formalnie zrezygnuje z pełnienia funkcji, Rada może dokonać wyboru bez zwoływania Zjazdu Nadzwyczajnego.
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Zrzeszenia,
5) podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru
działania a także o rozwiązaniu oddziału,
6) uchwalanie zmian w statucie,
7) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
8) decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej,
9) zatwierdzanie sprawozdań finansowych zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
10) nadawanie godności członka honorowego Zrzeszenia,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Zrzeszenia.

§ 27.
1. Rada Zrzeszenia jest najwyższą władzą uchwałodawczą w okresach pomiędzy Zjazdami Członków Zrzeszenia.
2. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes i Wiceprezesi Zarządu oraz Skarbnik,
2) do 5 członków wybranych przez Zjazd Członków Zrzeszenia,
3. W pracach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący wybrany przez członków Rady w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane nie rzadziej aniżeli raz w ciągu 6 miesięcy.
Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący.
6. Na wniosek co najmniej połowy członków Rady jej Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne.
7. Na posiedzeniu Rady prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
1) Prezesowi Zarządu,
2) grupie co najmniej 5 członków Rady.
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 28.
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) określanie bieżących kierunków działania Zrzeszenia, zgodnie z uchwałami Zjazdu
Członków Zrzeszenia,
2) wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu, w tym
Wiceprezesów oraz Skarbnika.
3) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu przygotowanego przez Zarząd,
4) zgoda na podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu, obejmujących w szczególności oświadczenia woli, wskutek których po stronie
Zrzeszenia powstaje zobowiązanie majątkowe w wysokości
przekraczającej 50000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
5) zatwierdzanie porozumień o współpracy z innymi organizacjami, których przedmiotem
działania jest pielęgnowanie i rozwijanie tradycji dawnych Słowian,
6) przyjmuje coroczne sprawozdanie z działań zarządu.

§ 29.
1. Zarząd Zrzeszenia składa się z:
1) Prezesa wybranego przez Zjazd,
2) 2 Wiceprezesów,
3) 2 Członków,
4) Sekretarza,
5) Skarbnika.

§ 30.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Zrzeszenia i reprezentuje je na zewnątrz
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zrzeszenia,
3. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na 3miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego zastępujący go wiceprezes.
4. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja uchwał Zjazdu oraz Rady,
2. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz,
3. uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz szczegółowego podziału kompetencji
pomiędzy członkami Zarządu,
4. opracowanie projektów budżetu i planów pracy,
5. sprawowanie zarządu majątkiem Zrzeszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji Zjazdu i Rady,
6. sporządzanie sprawozdań finansowych,

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 31.
W celu obsługi działalności administracyjnej i gospodarczej Zarząd może ustanowić Biuro Zrzeszenia i określić regulamin jego działania.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym Zrzeszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej dwóch jej członków w tym jej przewodniczącego.

§ 33.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola przestrzegania przez Radę i Zarząd prawa oraz Statutu,
2) kontrola wykonania budżetu Zrzeszenia,
3) składanie Zjazdowi Członków sprawozdań ze swej działalności,
4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia
projektów uchwał.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od pozostałych władz, a także członków Zrzeszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Zrzeszenia.
4. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.

Rozdział V
Oddziały terenowe

§ 34.
1. Zrzeszenie ma prawo zakładania oddziałów jako organizacyjnych jednostek do realizacji celów na określonym terenie.
2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
3. Zjazd Członków podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej dziesięciu członków Zrzeszenia.
4. Statut oddziału terenowego Przed rejestracją statut oddziału terenowego wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.
5. Oddziały Zrzeszenia realizują cele Zrzeszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami jego władz.

§ 35.
1. Oddział skupia członków Zrzeszenia zamieszkałych na terenie jednego województwa. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Zjazd Członków Zrzeszenia może utworzyć Oddział o innym obszarze działania, a także zmienić obszar działania istniejącego Oddziału.

§ 36.
1. Organami oddziału Zrzeszenia są:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisarz Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisarza trwa 5 lat.

§ 37.
1. Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz na rok. Sposób zawiadamiania członków oddziału o Zebraniu reguluje regulamin Zarządu Oddziału.
2. Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału także na wniosek Zarządu Zrzeszenia, Komisarza Oddziału oraz pisemne żądanie jednej piątej członków Oddziału.
3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału mimo, że jest do tego zobowiązany, może je zwołać Zarząd Zrzeszenia.
4. Do Zebrań Członków Oddziału stosuje się odpowiednio § 24.

§ 38.
Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programu działania Oddziału,
2) wybór Prezesa i Wiceprezesów Oddziału oraz Komisarza,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisarza,
4) udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
5) odwoływanie większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu Oddziału
przed upływem ich kadencji,
6) ustalanie wysokości składki na rzecz Oddziału,
7) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
8) decydowanie o podjęciu przez Oddział określonej działalności gospodarczej oraz
o zatrudnieniu pracowników,
9) podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej
o rozwiązanie Oddziału.

§ 39.
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i do dwóch wiceprezesów, Sekretarza
oraz Skarbnika.
2. Liczbę wiceprezesów ustala Zebranie Członków Oddziału przed każdymi wyborami Zarządu.
3. W wypadku, gdy skład Zarządu przestanie spełniać wymogi ust. 1, Zarząd Zrzeszenia zwołuje niezwłocznie Zebranie Członków Oddziału celem wyboru władz oddziału.
4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka zarządu, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu Członków Oddziału. Zebranie może od ich przeprowadzenia odstąpić, jeśli skład Zarządu nadal odpowiada wymogom ust. 1.

§ 40.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
2) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału,
3) zwoływanie Zebrań Członków Oddziału,
4) przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał,
5) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
6) uchwalanie budżetu Oddziału,
7) prowadzenie rejestru członków Oddziału,
8) sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 41.
1. Oświadczenia w imieniu Oddziału składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Skarbnika.

§ 42.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Zrzeszenia Prezes Oddziału dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Zrzeszenia.

§ 43.
1. Komisarz jest organem kontrolnym Oddziału Zrzeszenia.
2. Do kompetencji Komisarza należy:
1) kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału Zrzeszenia prawa i Statutu,
2) kontrola wykonania budżetu Oddziału Zrzeszenia,
3) składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz wnoszenia
projektów uchwał.
3. Komisarz składa sprawozdania Zebraniu Członków Oddziału nie rzadziej, niż raz w roku.
4. W wypadku wygaśnięcia mandatu Komisarza Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału celem wyboru Komisarza.

§ 44.
W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisarza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zjazdu Członków, Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 45.
1. Oddział Zrzeszenia może zostać rozwiązany uchwałą Zjazdu Członków na wniosek Zebrania Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć , Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Jeżeli członkowie rozwiązanego Oddziału oświadczą, że chcą przystąpić do innego Oddziału, Zjazd Członków może zmienić obszar działania tego Oddziału stosownie do § 35 ust. 2.
3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Oddziału oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział VI
Majątek Zrzeszenia

§ 46.
Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz tworzone celowe fundusze.

§ 47.
Majątek Zrzeszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, zapisów, spadków,
3) z dotacji, grantów, subwencji,
4) z wpływów z działalności statutowej,
5) z dochodów ze zbiórek i imprez.

§ 48.
W razie rozwiązania Zrzeszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Zjazd.

Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Zrzeszenia

§ 49.
Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia wymaga uchwały Zjazdu Członków Zrzeszenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w tym co najmniej połowy członków Rady; postanowień paragrafu 24. ustępu 4., odnoszącego się do drugiego terminu Zjazdu, w tym przypadku nie stosuje się.

§ 50.
Uchwała o likwidacji musi postanawiać o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

§ 51.
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

§ 52.
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Zrzeszenia przez Sąd Rejonowy w Katowicach.