KIERUNEK DZIAŁANIA

Zrzeszenie Słowian jest prawnie zarejestrowanym stowarzyszeniem, ukierunkowanym na ochronę i pielęgnowanie dziedzictwa naszych Przodków, jego kultywowanie, rozwój i promocję. Podejmowane przez nas działania mają na celu tworzenie i współtworzenie przestrzeni (zarówno materialnej jak i niematerialnej) sprzyjającej odradzaniu się słowiańskiej duchowości.

.

Jako najważniejsze cele do realizacji na Pierwszym Wiecu Zrzeszenia Słowian przyjęto jednomyślnie:

 1. Wystąpienie do odpowiednich władz Polski o objęcie ścisłą opieką archeologiczną i konserwatorską zabytkowych starożytnych rzeźb kultu Wiary Przyrodzonej na Ślęży.
 1. Posadowienia na Ślęży stałego, granitowego, obrzędowego posągu Świętowita – świętego symbolu Rodzimowierców Polski i innych krajów słowiańskich, będącego naturalnej wielkości repliką Światowida Zbruczańskiego.
 1. Zwrócenie się z oficjalnym żądaniem do władz Polski umożliwienia Rodzimowiercom uprawiania obrzędów ich Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej na szczycie Ślęży.
 1. Odrodzenie Rzeczpospolitej w nawiązaniu do tradycji Lechickiej, z nową flagą i hymnem oraz godłem – Rzeczpospolitej Wolnych Polaków. Rozważono wstępnie opracowanie wzoru flagi, godła i hymnu opartego na frazie utworu Pełnia zespołu Vołosi.
 1. Dążenie do odrodzenia międzysłowiańskich więzi społecznych i państwowych oraz odrodzenie tradycji, kultury i obrzędowości starożytnych Słowian w nawiązaniu do Wielkiej Harii, Wenedii, Sarmacji, Scytii i Wielkiej Lechii.
 1. Dążenie do odzyskania i ustanowienia na nowo na świętych wzgórzach i miejscach kultu Wiary Przyrodzonej Słowian w Polsce obiektów kultowych i odrodzenia obrzędów Rodzimowierstwa w tych miejscach.
 1. Dążenie do wznowienia wydawania czasopisma „Słowianić”.
 1. Apel w sprawie objęcia przez Polskę szczególną opieką ochrony przyrody, konserwacji i pielęgnacji biologicznej świętych starych drzew – jako obiektów Kultu Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej.
 1. Pomoc Członkom ZS w dostępie do potencjalnie kluczowych dla dziejów Słowian i słowiańskiej duchowości miejsc, na przykład poprzez listy polecające skierowane do odpowiednich organów.
 1. Dążenie do uznania wiary przyrodzonej jako związku wyznaniowego (po przekroczeniu liczby członków ZS w ilości 150 osób).
 1. Podjęcie współpracy z Fundacją Terra Teraz Radzimowice w sprawie budowy słowiańskiego, ekologicznego cmentarza przeznaczonego dla wyznawców rodzimej duchowości.
 1. Jako działalność własna oraz we współpracy z Fundacją Terra Teraz Radzimowice – podjęcie prac nad publikacjami i przedsięwzięciami mającymi na celu wspieranie rozwoju dzieci w rodzimym słowiańskim duchu.

 

.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA ZRZESZENIA SŁOWIAN OKREŚLONE W STATUCIE:

Celami Zrzeszenia są:

 1. pielęgnowanie i rozwijanie tradycji dawnych Słowian, w szczególności poprzez krzewienie naukowej wiedzy o dziejach Słowian oraz szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji słowiańskiej,
 2. jednoczenie działań ludzi pragnących badać i kultywować tradycje dawnych Słowian w celu ich reprezentacji,
 3. kształtowanie takich stosunków społecznych, by w przestrzeni publicznej było miejsce do kultywowania spuścizny dziejowej dawnych Słowian jako ważnego elementu ciągłości historii,
 4. dbałość o zachowanie miejsc kultu Słowian, w szczególności będących pomnikami przyrody,
 5. działalność kulturalna, w tym rekonstrukcja obrzędów dawnych Słowian,
 6. działalność sportowa, turystyczna i rekreacyjna.

Zrzeszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów, prowadzenie stron internetowych oraz innych form działalności edukacyjnej,
 2. organizowanie koncertów, festiwali i innych form prezentacji artystycznej,
 3. organizację i patronat nad obchodami słowiańskich świąt i obrzędów kultowych,
 4. współpracę z wydawnictwami i inspirację autorów do zainteresowania się tematyką słowiańską,
 5. współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 6. działalność badawczą,
 7. wykazywanie potrzeb, opracowywanie wniosków i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 8. inne działania zgodne z celami Zrzeszenia.

Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zrzeszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz podejmuje działania:

 1. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 2. wspieranie nauki, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, sportu oraz wypoczynku,
 3. popularyzujące sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 4. promujące ekologię oraz ochronę przyrody,
 5. upowszechniające ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 6. wspierające współpracę między społecznościami.

Razem możemy więcej!

Im będzie nas więcej, im więcej zbierze się dobrych pomysłów, rąk chętnych do pracy i środków ze składek członkowskich, tym więcej uda się zrobić!

PLAN PRACY i wydatków na pierwsze 3-4 lata działalności Zrzeszenia:

 

 • Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, placówkami i działaczami.

 

 • Organizowanie i współorganizowanie spotkań, warsztatów i wykładów, zarówno w siedzibie Zrzeszenia jak i poza nią.